Vilka tjänster kan vi erbjuda dig?

Ny lekplats

Byggföreskrifterna från 2008 säger följande: “lekredskap och liknande på lekplatser, som är offentligt tillgängliga, ska utformas och dimensioneras så att det uppnås säkerhets- och hälsomässigt tillfredställande skydd mot personskador.”

Ny lekplats och säkerhet

Uppfyllandet av detta krav i byggföreskrifterna kan säkerställas på bästa sätt genom att utföra en oberoende granskning av ritningarna för en ny lekplats av oberoende certifierade lekplatsinspektörer från Nordisk Legepladsinstitut innan själva byggandet påbörjas. En ny lekplats bör vidare genomgå en grundlig säkerhetsgranskning som resulterar i ett anmärkningsfritt användningsgodkännande innan den öppnas.  Årliga huvudinspektioner och eventuella driftsinspektioner med jämna mellanrum av certifierade lekplatsinspektörer, som arbetar efter dansk standard/europeisk norm 1176 och 1177 bör dessutom implementeras för alla nya lekplatser snarast möjligt.

När du bygger en ny lekplats är det ditt ansvar att sörja för en hög säkerhetsnivå, så att barn inte kommer till skada på grund av dålig lekplatssäkerhet. Därför vill vi alltid vara en del av processen när du bygger en ny lekplats. Utöver detta rekommenderar vi kvartalsvisa inspektioner, som ser till att lekplatsens säkerhet upprätthålls.

Kontakta därför oss innan vi bygger en ny lekplats

Vi erbjuder även kurser i lekplatssäkerhet för bland annan institutionschefer och hantverkare. Via dessa kurser får du verktyg till att själv genomföra regelbunden eftersyn av din lekplats, som bör bekräftas av professionella certifierade inspektörer årligen.

Lekplatssäkerhet

Huvudmålsättningen med årliga eller regelbundna inspektioner av lekplatser i Europa är först och främst att förebygga olyckor som kan leda till handikapp eller dödsfall och därefter att mildra allvarliga konsekvenser för de oundvikliga olyckorna av mindre allvarlig karaktär som kan förekomma när barn leker eller utvecklas fysiskt.

Lekplatssäkerhet är viktigt och bör tas på allvar, men dock inte överdrivas.

Lekplatssäkerhet börjar med en förnuftig layout eller design av lekplatsen och genomgång av säkerhetsaspekterna, som vi på Nordisk Legepladsinstitut gärna hjälper till med i form av en oberoende rådgivningsrapport. När lekplatsen har byggts, men innan den tas i bruk, bör man genomföra en säkerhetsmässig driftsättningsgenomgång av hela platsen, inklusive samtliga enskilda redskap. Baserat på en sådan inspektion, utfärdar Nordisk Legepladsinstitut ett installationsgodkännande, som bör föreligga i anmärkningsfritt tillstånd för att skapa en god lekplatssäkerhet.

Många ägare och institutionschefer ser till att få genomfört en oberoende säkerhetsgranskning varje år av lekplatsen och dess redskap. En så kallad huvudinspektion, där alla säkerhetsaspekter gås igenom i enlighet med dansk standard/europeisk norm 1176 och 1177, och där man efter granskningen sammanställer en skriftlig rapport över sakernas tillstånd. En huvudinspektionsrapport bör självfallet vara fri från allvarliga anmärkningar, men den kan fungera som ett arbetsdokument för hantverkarna för snabbt åtgärdande av nämnda anmärkningar.

 Lekplatssäkerhet och slitage

Många lekplatsägare väljer att utöver de årliga huvudinspektionerna även genomföra kvartalsmässiga oberoende driftsinspektioner. Redskap slits ner, fallunderlag blir hårdare och redskaps utsätts för vandalism då och då. Driftsinspektioner med jämna mellanrum ger många ägare arbetsro för att kunna lösa andra uppgifter och samtidigt ha gott samvete i förvissningen om att upprätthålla god lekplatssäkerhet.

Kom ihåg att du även kan delta i kurser om lekplatssäkerhet hos Nordisk Legepladsinstitut.

Hur uppnår man god lekplatssäkerhet?

Små sprickor eller hål där barn kan fastna, vassa kanter och många andra småsaker kan potentiellt utgöra en stor risk, men kan vara svåra att upptäcka om man inte har korrekt utbildning. Här är några av de viktigaste sakerna man ska leta efter under en lekplatsinspektion.

Visuella inspektioner på veckobasis

Vi rekommenderar att man som lekplatsägare eller ansvarig person alltid genomför inspektioner på veckobasis, där man letar efter saker som

– Glasskärvor och andra vassa föremål
– Att fallunderlaget är intakt
– Om redskap har gått sönder på grund av slitage eller skadegörelse
– Vassa kanter

Detta är naturligtvis bara ett litet urval av vad en genomförd lekplatsinspektion kräver för att säkra optimal lekplatssäkerhet

Landstäckande lekplatssäkerhet

Nordisk Legepladsinstitut är landstäckande och lite till. Som en del av våra tjänster erbjuder vi lekplatseftersyn och säkerhetskontroller inom hela EU samt i Norge, Island och Färöarna. Vi har kontor i hela landet, så kontakta en av våra lokalavdelningar och få din lekplatssäkerhet kontrollerad snarast möjligt. Vi erbjuder även kurser i lekplatssäkerhet för många olika yrkesgrupper och syften.

Lekplatsunderlag

Vi kan ge dig råd angående val av fallunderlag och utföra de tekniska tester som krävs för att fastställa underlagets dämpande egenskaper. Många gånger är det lekplatsinspektörens egen utvärdering som underkänner själva underlaget, men så behöver det inte vara. Vi har ett av de bästa falltesterna som finns på marknaden och kan genomföra ett tydligt test som beskriver ditt underlags dämpande egenskaper för att ge dig ro när det gäller huruvida underlaget kan klara den aktuella fallhöjden från era redskap utan att risken för invalidiserande eller dödliga skador är för stor.

Kontakta oss för ytterligare information.

Fallhöjd

När vi genomför inspektioner av lekplatser utgör fallhöjden en viktig del. Fallhöjden för ett lekplatsredskap får inte överstiga 3 meter och underlagets stötdämpande effekt ska alltid anpassas efter redskapens höjd. Om fallhöjden överstiger en meter bör fallunderlaget ha en stötdämpande effekt. Kombinationen av fallhöjd och underlag är naturligtvis mera komplicerad än vad som framställs här.

Droptest

Der foretages test med kalibreret testudstyr for at fastlægge faldunderlagets støddæmpende egenskaber. Denne test kan give en besparelse i forhold til hyppigheden af efterfyldning af faldunderlag.

Fallunderlag

Fallunderlaget på en lekplats har inget att göra med brutna armar och ben. Underlagets uppgift är endast att reducera risken för hjärnskada eller kraniefrakturer.

Fallunderlag kan vara löst material som fallsand eller fallgrus eller fast material som helgjutet gummi, gummiplattor eller gummimattor. Oavsett vilken typ man väljer bör man vara uppmärksam på att för alla typer av underlag föreligger krav om en viss underhållsnivå. Löst underlag ska krattas och luftas regelbundet för att inte bli för hårt och gummimattor ska kunna lyftas så att hålen är fria från material hela tiden. Gummiplattor och helgjutet gummi bör rengöras med specialrengöringsmedel för att hålla alger borta.

Oavsett vilken typ av fallunderlag man har, bör man vara medveten om att det inte är farligt att bryta en arm eller ett ben, men det kan hjälpa till att utveckla barnens sinne för riskutvärdering och konsekvenstänkande.

Kom ihåg att det inte är livsfarligt att leka.

Certificering

Certifiering hos oss är en fristående och oberoende bedömning av er produkt, person eller tjänst.

Vår certifiering kan ge dig, dina medarbetare eller kontrollerande myndigheter ett bevis på att en kompetent och oberoende part har gått igenom er produkt, medarbetare eller tjänst och kan bekräfta och dokumentera efterlevnad av gällande regler eller normer.

Vår certifiering ger en rad fördelar:

– Säkerhet för överensstämmelse mellan det utlovade och det genomförda
– Insyn för era kunder
– Kvalitetssäkring av en kunnig extern part
– Nordisk Legepladsinstitut erbjuder en rad olika certifieringar, dock primärt i enlighet med lekplatssäkerhet EN1176 och EN1177.

Våra rapporter och certifieringsalternativ uppfyller rådande krav och lever upp till de regler som används inom lekplatsområdet för närvarande.

Fördelen för dig:

♦ Säkerställa efterlevnad av bestämmelser och normer
♦ Minska risken för fel i anslutning till produktion och konstruktion
♦ Minimera monteringskostnaderna genom korrekt utförd montering redan från början
♦ Dokumentera uppfyllandet av tekniska krav
♦ Marknadsför produkter över hela världen snabbt och med pålitlig dokumentation
♦ Säkerställa en konkurrensmässig fördel genom certifiering
♦ Identifiera och sprida bästa praxis
♦ Utveckla personalens tekniska färdigheter

Kvalitetskontroll

Alla Nordisk Legepladsinstituts inspektörer är förpliktigade att delta i arbetet för upprätthållandet av en hög utbildningsnivå och kvalitetsnivå.

Alla Nordisk Legepladsinstituts inspektörer är certifierade och deras utbildning uppdateras regelbundet. Nordisk Legepladsinstituts inspektörer har även många års erfarenhet inom inspektion av alla typer av redskap och lekplatser.

Nordisk Legepladsinstituts administrativa chef Einar J. S. Hansen deltar i Dansk Standards standardiseringsutskott S-230 angående lekplatssäkerhet och deltar i det europeiska standardiseringsarbetet i CEN.

Boka en lekplatsinspektion hos Nordisk Legepladsinstitut

Nordisk legepladsinstitut genomför lekplatsinspektion på alla offentligt tillgängliga lekplatser enligt vad som rekommenderas i “lagen om produktansvar” och DS/EN1176. Nordisk Legepladsinstitut kommer i den slutgiltiga rapporten att tillhandahålla en adekvat inspektionsrapport som i text och bild går igenom de enskilda redskapen avseende fel i relation till rådande regler.

Årlig säkerhetsinspektion

Den årliga säkerhetsinspektionen bör genomföras av en oberoende lekplatsinspektör med ett intervall som inte överstiger 12 månader. Denna är den mest ingående typen av inspektion.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen bör genomföras med ett intervall på 1-3 månader. Under denna inspektion går man igenom de enskilda redskapens stabilitet, driftsäkerhet och slitage.

Rutinmässig visuell inspektion

Den rutinmässiga visuella inspektionen ska identifiera uppenbara fel, som exempelvis: glasskärvor, kanyler, skadegörelse, fria höjder, exponerade fundamentdelar och vassa kanter. På lekplatser med intensiv användning eller mycket skadegörelse bör det genomföras en visuell inspektion dagligen.

Godkännande av installation

Godkännande av installation av ej typgodkända och typgodkända redskap efter montering. Detta godkännande bör inhämtas innan lekplatsen tas i bruk.

Falltest

Ett test med kalibrerad testutrustning genomförs för att fastställa fallunderlagets stötdämpande egenskaper. Detta test kan spara pengar vad gäller sannolikheten för efterfyllnad av fallunderlag.

Rådgivning och konsulthjälp

Vid nybyggnad eller renovering av lekplatser erbjuder vi kompetent oberoende rådgivning och konsulthjälp. (ingen försäljning av redskap)

Riskutvärdering

Vid mottagandet av inspektionsrapporten kan det uppstå frågor i anslutning till farorna för de upptäckta avvikelserna. Här kan vi genomföra en komplett riskutvärdering av själva lekplatsen med redskap eller av hela ert utomhusområde med trappor, inhägnader och liknande. Riskutvärderingen levereras som en komplett rapport med text och bilder.

Du kan med fördel genomföra en onlinebeställning här

Motorisk utveckling

Söker ni efter inspiration till er nya lekplats, till renovering, vägledning för inköp av nya redskap eller är osäkra på huruvida er lekplats “når hela vägen fram” när det gäller att stimulera barnens motoriska utveckling?

Då kan du kontakta vår motorikkonsult som kan hjälpa till med en utvärdering och idéer för hur du kan gå vidare.

Birgitte har arbetat med barn och vuxna i flera olika kommuner sedan år 2000 och har hjälpt dem med deras motoriska utveckling.

2007 specialiserade hon sig på undersökning av och träning med barn och har genom Danske Fysioterapeuter deltagit i flera kurser om test- och mätredskap för barn.

Birgitte använder standardiserade och validerade internationella tester för mätning och dokumentation av den motoriska förmågan.

Du kan kontakte Birgitte her! Send mail her

Vi er eksperter på legepladsområdet og vi kan guide dig til den rette ydelse

Nordisk Legepladsinstitut etablerades med en vision om att ge lekplatsbranschen möjlighet till certifiering av produkter och personal i Danmark, samt att få den motoriska utvecklingen hos barn till att återigen vara en faktor för lekplatstillverkare och lekplatsansvariga. Nordisk Legepladsinstitut vänder sig till många segment inom denna bransch.

Pige med sikekrhedshjelm

Nordisk Legepladsinstitut är ett kvalitetsmedvetet och konkurrenskraftigt inspektionsföretag som tar ansvar.

Gå ikke forgæves men vælg hvor vi bedst kan give dig den service som du har brug for

Slidt legeplads

När något går sönder

Kan jag ringa till er och få kunnig och
professionell rådgivning för att gå vidare!
Läs mer här ⇒

Legeplads inspektion

Hvordan er det lige

Har du spørgsmål eller vil du gerne være den man spørger til råds.
Nordisk Legepladsinstitut kan hjælpe dig!

Læs mere her ⇒

Legeredskab

När det råder tvivel om säkerheten

Kontakta oss direkt så kan vi hjälpa dig att gå vidare.
Lär mera här ⇒

 

Kontakt Nordisk Legepladsinstitut