STANDARDBETINGELSER.

1. ANVENDELSE.

Nordisk Legepladsinstituts (NLPI) ydelser udføres i henhold til nedenstående vilkår, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem NLPI og kunden.
Alle oplysninger fremkommet i forbindelse med inspektion, er at betragte som fortrolige.

2. ARBEJDSTID.

NLPI udfører arbejde, medmindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normal arbejdstid, som er hverdage mandag til fredag kl. 8.00 – 16.00. Hvis ydelserne – efter aftale med kunden – leveres uden for normal arbejdstid, er NLPI berettiget til at beregne en standardpris med tillæg af 50 % på hverdage og 100 %, på ikke-hverdage/helligdage.

3. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER.

Aftalte udgifter til rejser, overnatning og ophold i udlandet, i forbindelse med levering af ydelserne vil blive faktureret separat på basis af afholdte omkostninger. Der faktureres kun kilometerpenge for kørsel i henhold til statens takster, såfremt dette klart fremgår af ordrebekræftelsen. Udgangspunktet for rejser er NLPIs kontor på Maglemølle 21, 4700 Næstved, Danmark, medmindre andet er aftalt. Transporttid faktureres kun efter aftale med kunde. Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter. Der faktureres normalt efter endt opgave. Betaling skal ske senest 20 dage efter fakturadato, medmindre anden aftale er på plads. I tilfælde af forsinket betaling beregnes morarente med Danmarks Nationalbanks referencesats fra forfaldsdatoen, samt rykkergebyr. NLPIs priser reguleres hvert år pr. den 1. januar i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

4. ANSVARSBEGRÆNSNING.

NLPI er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. NLPI er kun ansvarlig for NLPIs egne ydelser. NLPIs ansvar for krav, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er begrænset til kundens direkte tab og kan aldrig overstige 50 % af det samlede beløb, som kunden har betalt for ydelserne.

5. LOVVALG OG VÆRNETING.

Enhver tvist mellem NLPI og kunden skal afgøres efter dansk ret, dog bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Tvister afgøres ved de danske domstole og med Retten i Næstved som værneting.

6. INSPEKTION.

• Fra kunden modtager vi en liste med navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson.
• Ud fra pladsernes geografiske placering planlægges en rækkefølge for inspektionerne.
• Cirka 2 hverdage før inspektionen, ringes til kontaktpersonen og der aftales hvilken dag og cirka tidspunkt, inspektøren har til hensigt at ankomme.
• Ved ankomst til adressen opsøger inspektøren kontaktpersonen som forventes at vise os de forskellige pladsers omfang og placering, samt bemærke, hvis der er særlige forhold der ønskes belyst. Vi oplyser at kunden er meget velkommen til at ringe hvis der senere bliver spørgsmål til den fremsendte rapport.
• Hvis lederen, sikkerhedsrepræsentanten eller andre er interesseret, er de velkomne til at få en gennemgang efter inspektionen. Der tages notater og billeder direkte i vores digitale rapportværktøj.
Hvert enkelt redskab bliver fotograferet og inspiceret i henhold til den Europæiske standard der er gældende for det pågældende redskab.
• Hvis inspektøren finder livstruende afvigelser, opsøges kontaktpersonen som informeres inden adressen forlades.
• Det tilstræbes at kunden modtager rapporten inden for 5 arbejdsdage efter inspektionen.

7. DANAK.

Grundet vores akkreditering hos DANAK, skal en repræsentant fra DANAK, ved varsling, altid tillades adgang sammen med NLPIs inspektør ved inspektion.

8. HJEMMESIDE.

Disse standardbetingelser er til enhver tid tilgængelige på vores hjemmeside.